Gratis verzending vanaf €50 (NL + BE)
Tel: +3110 450 8017
Vandaag besteld, morgen in huis!*

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant van bestellingen via

www.tuinmeubelhoesshop.be

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

Tuinmeubel Hoes Shop, hierna genoemd THS en op alle met THS aangegane overeenkomsten

voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

1.2 - Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet

van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door THS is ingestemd.

1.3 - Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden

afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven

de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan niet schriftelijk is

afgeweken, onverkort van kracht.

1.4 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in

dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 - Onder klant wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

THS in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.

1.6 - Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te

Rotterdam. THS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te

wijzigen en/of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie, dan wel

de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met THS.

1.7 – THS is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere

Derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene

Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2.1 - Alle aanbiedingen van THS zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding

een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 - Een aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar

is.

2.3 - Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail

verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste

kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of

gedaan. THS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten

volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Kleuren zoals

weergegeven op de website van THS kunnen afwijken van de kleuren van het

geleverde product. Afwijkingen van hetgeen op de website is getoond kunnen

in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  

Artikel 3 Overeenkomst

3.1- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van

een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant

opgegeven e-mail adres. De Klant en THS komen uitdrukkelijk overeen

dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige

overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De

elektronische bestanden van THS gelden, voor zover de wet dit toelaat,

hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4 Levering en transport

4.1 - THS heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk

afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie

werkdagen na de ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de

bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De

genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op

schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de

overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is

dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de

overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te

annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 - Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld,

zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen

aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 - Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de

overeenkomst opgegeven adres.

4.4 - Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 - THS is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post.nl of TNT.

4.6 - Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de

hieruit voor THS voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant. Eventuele

retourzendingen aan THS zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder

schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 - THS blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment

dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het

moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden

aangeboden.

  

Artikel 6 Prijzen en betalingen

6.1 - Alle door THS vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en

exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2 - De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite

vermeld.

6.3 - Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld

op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.4 - Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.5 - THS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder

wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 - Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

* Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en

eventuele kosten voor extra service over op Rabo rekening 31.18.33.101 ten name van

N. Breedijk Trading te Capelle aan den IJssel, onder vermelding van besteldatum en

bestelnummer.

 

Artikel 7 Ruilen en herroepingrecht

7.1 - De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de

producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te

houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde

producten. Een verschil van 2% wordt gezien als aanvaardbaar. Bij 3% of meer heeft u

recht van retour. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de

Klant THS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de

aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via

e-mail gemotiveerd kennis te geven.

7.2 - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,

heeft THS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen

door nieuwe producten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 - Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,

heeft de Klant het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan THS te

retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de

producten niet beschadigd of gebruikt zijn en netjes verpakt zijn in originele verpakking.

7.4 - Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan

draagt THS zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan THS betaalde bedrag binnen

14 dagen na retourzending van het product door de Klant.

7.5 - De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de

Klant. De producten kunnen ook altijd geretouneerd worden in onze fysieke winkel Raffles

Furniture, kanaalweg 2a, 2903 LS Capelle aan den IJssel.

  

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 - THS geeft de fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het

geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de

volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid.

8.2 - THS is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of

anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van THS. THS is nimmer

aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 - Indien THS, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de

schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de faktuurwaarde met betrekking

tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 - Het is mogelijk dat THS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die

mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn.

Dergelijke links zijn louter informatief. THS is niet verantwoordelijk voor

de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan

worden gemaakt.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 - In geval van overmacht is THS niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na

te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 - Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer

stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveringen

van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van

overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan

storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte

communicatiesystemen en /of op enig moment niet beschikbaar zijn van de

internetsite.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 - De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van

weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met

betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij

THS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 - Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, merk-,

tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen

al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

10.3 - Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van

wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit

artikel, zoals verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande auteurs-, merk-,

tekeningen- en modellen rechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen

al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

  

Artikel 11 Privacy Klant

11.1 - De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door THS vertrouwelijk

behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

*het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste

afleveradres.

*het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

*het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante

informatie of nieuwsbulletins.

11.2 - THS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en

wetgeving in acht.

11.3 - THS verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 12 Rechtskeuze en bevoegde rechter

12.1 - Op elke overeenkomst tussen THS en de Klant is het Nederlands

recht van toepassing. De toepassing van het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk

uitgesloten.

12.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de

daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13 Diversen

13.1 - THS is gevestigd te Capelle aan den IJssel, en geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel te Rotterdam onder nr:24243109. Het BTW identificatienummer is

NL 8104.98.893.B01

13.2 - Gelieve alle correspondentie te zenden aan THS, kanaalweg 2a te Capelle aan den

IJssel, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.3 - Wanneer door THS gedurende korte of langere tijd al dan niet

stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat

onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden

te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat

THS deze Algemene Voorwaarden soepel toepast

Laatst bekeken
Abonneert u zich op onze nieuwsbrief:
Volg ons: