Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant van bestellingen via Tuinmeubelhoesshop.nl

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Tuinmeubelhoesshop, hierna genoemd TMHS en op alle met TMHS aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 - Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TMHS is ingestemd.

1.3 - Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan niet schriftelijk is afgeweken, onverkort van kracht.

1.4 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 - Onder klant wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TMHS in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.

1.6 - Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. TMHS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met TMHS.

1.7 – TMHS is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere Derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 - Alle aanbiedingen van TMHS zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 - Een aanbieding vervalt indien het product in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.3 - Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TMHS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Kleuren zoals weergegeven op de website van TMHS kunnen afwijken van de kleuren van het geleverde product. Afwijkingen van hetgeen op de website is getoond kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

  

Artikel 3 Overeenkomst

3.1- Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mail adres. De Klant en TMHS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van TMHS gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Artikel 4 Levering en transport

4.1 - TMHS heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na de ontvangst van de betaling. Bij betaling onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 - Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 - Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 - Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 - TMHS is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post.nl of TNT.

4.6 - Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voor TMHS voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de Klant. Eventuele retourzendingen aan TMHS zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 - TMHS blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.

  

Artikel 6 Prijzen en betalingen

6.1 - Alle door TMHS vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2 - De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld.

6.3 - Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.4 - Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6.5 - TMHS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 - Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten voor extra service over op Rabo rekening NL88RABO 031.18.33.101 ten name van Raffles Furniture te Capelle aan den IJssel, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer.

 

Artikel 7 Ruilen en herroepingrecht

7.1 - De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Een verschil van 2% wordt gezien als aanvaardbaar. Bij 3% of meer heeft u recht van retour. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant TMHS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

7.2 - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TMHS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 - Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan TMHS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en netjes verpakt zijn in originele verpakking.

7.4 - Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt TMHS zorg voor terugbetaling van het door de Klant aan TMHS betaalde bedrag binnen 14 dagen na retourzending van het product door de Klant.

7.5 - De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. De producten kunnen ook altijd geretouneerd worden in onze fysieke winkel Raffles Furniture, kanaalweg 2a, 2903 LS Capelle aan den IJssel.

  

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 - TMHS geeft de fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid.

8.2 - TMHS is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TMHS. TMHS is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 - Indien TMHS, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 - Het is mogelijk dat TMHS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TMHS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 - In geval van overmacht is TMHS niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

9.2 - Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveringen van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en /of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 - De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij TMHS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 - Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

10.3 - Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.

  

Artikel 11 Privacy Klant

11.1 - De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door TMHS vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
  • het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

11.2 - TMHS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 - TMHS verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 12 Rechtskeuze en bevoegde rechter

12.1 - Op elke overeenkomst tussen TMHS en de Klant is het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13 Diversen

13.1 - TMHS is gevestigd te Capelle aan den IJssel, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr: 68448961. Het BTW identificatienummer is NL857448730B01

13.2 - Gelieve alle correspondentie te zenden aan TMHS, kanaalweg 2a te Capelle aan den IJssel, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

13.3 - Wanneer door TMHS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TMHS deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Alle velden met een * zijn verplicht
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.
Privacy *